Jesteś tutaj: Strona główna / Działania / Formalizacja Inicjatywy Klastra Wołowiny / Porozumienie o współpracy / Treść porozumienia

Treść porozumienia

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
w ramach Klastra Wołowiny z Warmii i Mazur 

Mając na względzie konieczność:
-        podniesienia konkurencyjności producentów wołowiny z Warmii i Mazur w stosunku do producentów z innych regionów Unii Europejskiej,
-        łączenia i rozwijania zasobów oraz kompetencji w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans stojących przed branżą produkcji kulinarnej wołowiny z Warmii i Mazur,
-        stworzenia  platformy wzajemnie korzystnej kooperacji nauki i biznesu,
-        koncentracji wysiłków  w celu realizacji wspólnie uzgodnionych zadań, przekraczających potrzeby i możliwości pojedynczych podmiotów,
-        wzmocnienia potencjału konkurencyjności lokalnych firm na rynku krajowym, europejskim i światowym, mając na uwadze ogromny potencjał przedsiębiorców z naszego regionu,
-        wykorzystania możliwości środowisk akademickich, instytucji naukowych oraz badawczo – rozwojowych, przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu działających w obszarze/ branży wołowiny,strony niniejszego POROZUMIENIA, zwani dalej Członkami, postanawiają rozpocząć współpracę w ramach regionalnego Klastra Wołowiny z Warmii i Mazur.  
§ 1.
Misją Klastra Wołowiny  jest wspieranie przedsiębiorców działających w obszarze produkcji wołowiny na terenie województwa warmińsko mazurskiego, poprzez stworzenie trwałych ram współpracy opartych na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych pomiędzy członkami Klastra przy udziale samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowo – badawczych i instytucji naukowych.  
§ 2.
Celem Klastra jest:
1)     stworzenie trwałych ram współpracy przedsiębiorców z obszaru produkcji wołowiny i jednostek naukowo – badawczych,
2)      stworzenie sieci powiązań między lokalnymi przedsiębiorstwami z obszaru produkcji wołowiny, samorządem lokalnym, jednostkami badawczymi i naukowymi oraz instytucjami wspomagania biznesu,
3)      wdrażanie i rozpowszechnianie innowacyjnych technologii wśród przedsiębiorstw i instytucji badawczo – rozwojowych,
4)      realizacja wspólnych projektów badawczych, eksportowych, edukacyjnych,
5)      wsparcie rozwoju sprzedaży Wołowiny z Warmii i Mazur do poziomu 6 tys ton w 2015 roku,
6)      wsparcie działań eksportowych, promocji regionalnych marek oraz branży, w której funkcjonują członkowie Klastra na rynkach międzynarodowych,
7)      promocja idei klasteringu wśród przedsiębiorców.  
§ 3.
Cele Klastra będą realizowane w szczególności poprzez:
1)      opracowanie i wdrożenie marki Wołowiny z Warmii Mazur
2)      dążenie do uzyskiwania statusu „Chronione Oznaczenie Geograficzne” dla Wołowiny z Warmii i Mazur,
3)      promowanie współpracy na rzecz wdrażania nowych produktów, procesów i technologii,
4)      promowanie produkcji wołowiny w systemach jakości,
5)      organizowanie szkoleń, transferu wiedzy dla członków Klastra,
6)      stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy członkami Klastra oraz uczelniami o wzajemnych potrzebach i ofercie,
7)     pozyskiwanie środków unijnych w celu finansowania badań, szkoleń, Inwestycji,
8)      promocję współpracy przedsiębiorstw z obszaru produkcji wołowiny,
9)      budowę mechanizmów przygotowania kadr dla potrzeb przedsiębiorców z obszaru produkcji i sprzedaży wołowiny,
10)  wspieranie tworzenia i działania grup producentów,
11)  promocję województwa, jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
12)  wykorzystanie pobytu turystów na Warmii i Mazurach do promocji Wołowiny z Warmii i Mazur,
13)  promowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska, ochrony tradycyjnego krajobrazu,
14)  lobbowanie zmian w prawie istotnych z punktu widzenia interesów gospodarczych członków klastra.
15)  wypracowanie zasad etyki.                                                                                                                                                                             
§ 4.
1.       Klaster Wołowiny ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą do niego przystąpić nowi członkowie, o ile:
1)     nowy członek podpisze deklarację członkowską,
2)     jego siedziba znajduje się w granicach regionu Warmii i Mazur,
3)     zaakceptuje treść niniejszego porozumienia.
2.       Każdy może wystąpić z Klastra w dowolnym czasie. Wystąpienie jest skuteczne z chwilą złożenia oświadczenia o wystąpieniu koordynatorowi, o którym mowa w §5.                                                                                                                                                                                    

§ 5.
1.       Członkowie Klastra zgodnie postanawiają upoważniają Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego do:
a)       wykonywania wszelkich czynności związanych z przyjmowaniem nowych członków,
b)       reprezentowania Klastra na zewnątrz, z wyłączeniem umocowania do składania w imieniu i na rzecz Klastra, jak również jego poszczególnych członków, jakichkolwiek oświadczeń woli, jak również przyjmowania takich oświadczeń, z wyjątkiem reprezentowania Klastra przy składaniu na jego rzecz aplikacji o środki finansowe z funduszy strukturalnych, programów ramowych, itp.
2.       W zakresie, o którym mowa w ust. 1 Polskie Zrzeszenie producentów Bydła Mięsnego  będzie działała jako Koordynator działań Klastra.  

§ 6.
Niniejsze porozumienie nie powoduje powstania jakiegokolwiek stosunku podległości pomiędzy Członkami. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy Klastrem a jego członkami w zakresie prowadzonej przez Członków działalności gospodarczej, członkowie Klastra będą realizować swoje zobowiązania lub uprawnienia w sposób autonomiczny, niezależny i na własną odpowiedzialność.  

§ 7.
1.       Niniejsze porozumienie zostało zawarte na czas nieoznaczony i wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.       Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.
3.       Porozumienie zostało sporządzone w jednym egzemplarzu, który będzie przechowywany w siedzibie koordynatora klastra. Członkowie klastra na wniosek własny będą mogli uzyskać kopię Porozumienia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez koordynatora. 

  Zastawno, dnia 14 listopada 2008r.

< Powrót© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }