Jesteś tutaj: Strona główna / Projekt / Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

Rezultatem bezpośrednim Projektu będzie zawiązanie inicjatywy klastrowej w branży mięsa wołowego w województwie warmińsko-mazurskim, która zagwarantuje stały i zrównoważony rozwój klastra. 

Do tzw. twardych rezultatów Projektu należą:

  • podniesienie wiedzy beneficjentów ostatecznych z zakresu idei klastra oraz w zakresach poszczególnych warsztatów tematycznych
  • zawiązanie inicjatywy klastrowej (sieci współpracy) jako formalnego przedstawiciela uczestników klastra
  • wzrost liczby powszechnie dostępnych informacji na temat branży oraz problematyki klastrów.

Do nieskwantyfikowanych rezultatów należą rezultaty tzw. miękkie Projektu. Wśród nich wymienić należy głównie:

  • podniesienie świadomości i umiejętności w zakresie organizowania sieci współpracy, szczególnie konieczności organizowania przepływu technologii i podnoszenia innowacyjności jako warunku wzrostu konkurencyjności;
  • podniesienie umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem i rozwojem w strukturze wzajemnych powiązań pomiędzy trzema sektorami;  
  • podniesienie świadomości beneficjentów w zakresie budowania relacji pomiędzy rozwojem indywidualnym, całego sektora i całego regionu;  
  • podniesienie świadomości i umiejętności w zakresie promowania poprawnych zachowań rynkowych, w tym umiejętnego promowania wspólnej marki, podejmowania działań na rzecz podnoszenia jakości mięsa wołowego;
  • poprawa relacji pomiędzy samorządem i biznesem, wzrost wzajemnego zaufania;
  • poprawa relacji, przy zachowaniu konkurencji, pomiędzy przedsiębiorstwami - uczestnikami branży, wzrost wzajemnego zaufania i dążenie do osiągnięcia wspólnie założonych celów. 

Rezultaty miękkie stanowią również o wartości dodanej Projektu. Zawiązanie sieci współpracy pomiędzy trzema sektorami w celu podnoszenia innowacyjności i usprawnienia przepływu technologii będzie trwałą wartością dodaną. Rozwój klastra poprzez wzmacnianie inicjatywy klastrowej wpłynie na rozwój całego regionu. Dobrze uformowany klaster będzie przekładał się na wzrost zatrudnienia oraz rozwój szkolnictwa zawodowego.

< Powrót© PZPBM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego

www.pzpbm.pl     biuro@pzpbm.pl
made in {  re.PUBLIK  }